Yoshihiro Takishita — Preserving the Minka Spirit by Kirk R. Patterson Yoshihiro Takishita (61), a…