On this day 76 years ago Sadako Sasaki was blown out of her house window…