by Fred Harris Katsuji Matsumoto, 1904-1986 Katsuji Matsumoto epito­mizes a man of his era. He…