Pictured above are Yoriyuki Suzuki (Junko Koshino’s son) with TBS’s Kishi, Junko, Imumi Yoshimatsu (Miss…